Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Contact / Info | Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van  Cue-Light   c.q.   Nico van der VegteBovenstaand bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder het nummer 05079206

De hierna genoemde voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, die door bovengenoemd bedrijf worden verricht.


Artikel 1 - Algemeen1. Waar in deze voorwaarden sprake is van de volgende begrippen, wordt daaronder verstaan:

Verhuurder/Verkoper/Opdrachtnemer: Cue-Light.

Opdrachtgever: natuurlijke- of rechtspersoon die Cue-Light, tegen vooraf overeengekomen afspraken, opdracht(en) verstrekt.

Huurder: natuurlijke- of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van Cue-Light.

Koper: natuurlijke- of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur koopt van Cue-Light.

Wederpartij: natuurlijke- of rechtspersoon die met Cue-Light een overeenkomstheeft afgesloten of wenst te sluiten, of aan wie Cue-Light een aanbieding doet.

Opdracht/Aanverwante diensten: diensten, welke worden verricht door Cue-Light, betreffende alle theatertechnische werkzaamheden in de breedste zin van het woord.

Gehuurde: apparatuur welke door Cue-Light in het kader van een huurovereenkomst aan de wederpartij wordt verhuurd.

Apparatuur: de licht-, video-, geluids- en overige apparatuur, aangeboden voor verhuur en/of verkoop door Cue-Light.

Overeenkomst: overeenkomst tussen Cue-Light en haar wederpartij, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

2. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle met Cue-Light gesloten overeenkomsten en daarmee verband houdende onderhandelingen, offertes, orderbevestigingen en leveranties, betreffende de verkoop en verhuur van apparatuur en de levering van aanverwante diensten.

3.   De opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van de kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen van de opdrachtnemer.

4.     Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke verklaring van en/of aanvaarding door Cue-Light, hetgeen dan, tenzijn anders vermeld, uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst geldt.

5. Indien enige bepalingen van deze voorwaarden niet geldig is, om welke reden dan ook, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht, terwijl die bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling die wat betreft  
haar werking overeenkomt met voornoemde bepaling.


Artikel 2– PrijzenAlle prijzen van Cue-Light zijn exclusief BTW, invoerrechten, belastingen, heffingen, kosten van verpakking, in- en uitladen, vervoer en/of verzekeringen, tenzij anders vermeld of tussen partijen nader overeengekomen.

Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen en valutawaarden een verhoging ondergaan door welke oorzaak dan ook, is Cue-Light gerechtigd de overeenkomst prijs dienovereenkomstig te verhogen.


Artikel 3 – OpdrachtenDe opdrachten, die door opdrachtgever en Cue-Light telefonisch, per e-mail, mondeling of schriftelijk, overeengekomen zijn, zijn bindend voor beide partijen in de zin der wet. Cue-Light is verplicht de overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren, waarbij de opdrachtgever verplicht is tot het nakomen van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Bovendien dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een veilige arbeidsomgeving, binnen de vastgestelde wettelijke normen.


Artikel 4 – BetalingsconditiesCue-Light zal de verrichte werkzaamheden binnen een redelijke tijd factureren, conform de overeengekomen tarieven/kostenvergoedingen. Normaalgesproken zal dit binnen 10 dagen na het uitvoeren van de opdracht(en) zijn. Hierbij verplicht de opdrachtgever/wederpartij zich de rekening te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien gewenst zal Cue-Light een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) van de belastingdienst overleggen.  

Mocht de opdrachtgever/wederpartij onverhoopt in gebreke blijven, dan zal Cue-Light de volgende procedure volgen.

1. Na de 1e aanmaning/herinnering heeft opdrachtgever/wederpartij 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen zonder verdere kosten.

2. Blijft opdrachtgever/wederpartij ook na deze termijn in gebreke, dan is Cue-Light gerechtigd het factuurbedrag met 10% te verhogen, met een minimum van € 25,--. Cue-Light zal de opdrachtgever/wederpartij hiervan in kennis stellen middels een verhoogde factuur, waarin tevens de laatste termijn van betaling wordt aangegeven. Deze termijn bedraagt 7 dagen.

3. Blijft de opdrachtgever/wederpartij wederom in gebreke, dan is Cue-Light gerechtigd de vordering zonder nadere aankondiging ter incasso aan te bieden. De kosten worden dan verhoogd met 15% van het factuurbedrag + de wettelijk vastgestelde rente vanaf deze datum als zijnde buitengerechtelijke kosten.

4. Blijft opdrachtgever/wederpartij wederom in gebreke binnen de gestelde termijnen, dan is Cue-Light gerechtigd over te gaan tot gerechtelijke incasso zonder nadere berichtgeving. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen verhaald worden op de opdrachtgever conform het Nederlands recht.

5. Reclamaties t.a.v. het gefactureerde dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk ingediend te worden. Later ingekomen reclamaties worden uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Geschillen omtrent facturering ontslaan de opdrachtgever/wederpartij niet van de verplichting te voldoen aan de gestelde betalingstermijnen.
Opdrachtgever/wederpartij verplicht zich ten allen tijde tot betaling van het gefactureerd.


Artikel 5 – AnnuleringsbedingEen aan Cue-Light verstrekte opdracht kan ten alle tijden uitgevoerd worden door derden.

Indien de opdracht door opdrachtgever/wederpartij wordt geannuleerd, door annulering of verplaatsing van voorstellingen dan is de opdrachtgever/wederpartij de overeengekomen prijs volledig verschuldigd.

Toch wil Cue-Light de opdrachtgever in deze tegemoetkomen met de volgende regeling:

a. Bij annulering tot 2 werkdagen voorafgaand aan de opdracht, zal 100% van de afgesproken uren/dagprijs vergoed dienen te worden.

b. Bij annulering tot maximaal 7 dagen voorafgaand aan de opdracht, zal 50% van de afgesproken uren/dagprijs vergoed dienen te worden.

c. Bij annulering tot maximaal 14 dagen voorafgaand aan de opdracht, zal 25% van de afgesproken uren/dagprijs vergoed dienen te worden.

d. Bij annulering langer dan 14 dagen voorafgaand aan de opdracht, zal 15% van de afgesproken uren/dagprijs vergoed dienen te worden.

Bovengenoemde regeling is uitsluitend van toepassing bij annulering/verplaatsing van de betreffende voorstelling waarvoor Cue-Light is geboekt.
In alle andere gevallen is de opdrachtgever/wederpartij gebonden aan de verplichtingen welke de opdracht met zich meebrengt.


Artikel 6 – OptiesOpdrachtgever/wederpartij kan een optie nemen op een boeking/overeenkomst.
Cue-Light verplicht zich de betreffende datum te reserveren tot maximaal 14 dagen voor de uitvoering van de opdracht. Bij andere potentiële opdrachten dient Cue-Light de betreffende datum eerst aan te bieden aan de opdrachtgever/wederpartij, welke de optie geplaatst heeft en dus het eerste recht van boeking heeft.  Is de optie niet omgezet in een opdracht, dan is Cue-Light gerechtigd bij het ingaan van deze periode, 14 dagen voorafgaand aan de datum, deze zonder nadere berichtgeving te annuleren.

*Ontbindende voorwaarden:

Indien de opdrachtgever/wederpartij niet bereikbaar is, ongeacht de reden, vervalt de optie. Cue-Light dient dit schriftelijk aan de opdrachtgever/wederpartij te melden met een termijn van 24 uur, waarin de opdrachtgever/wederpartij alsnog de optie om kan zetten in een opdracht. De optie vervalt automatisch, zonder verdere kennisgeving, 14 dagen voor de uitvoering van de opdracht. Zowel opdrachtgever/wederpartij als Cue-Light kunnen aan het plaatsen van een optie geen rechten ontlenen in de zin van vergoedingen/gemaakte kosten.


Artikel 7 – Werktijden1. De werkzaamheden kunnen zijn aangegaan voor een vaste dagprijs of op basis van een vastgestelde urenprijs. Bij een dagprijs wordt uitgegaan van maximaal 10 werkuren, dus exclusief de pauze(s).

2. Een dagdeel, hetgeen minimaal 4 uur inhoudt, is het minimum waarvoor   Cue-Light geboekt kan worden. Beslaan de werkzaamheden minder, dan zal minimaal één dagdeel in rekening worden gebracht.                              Reisuren vallen buiten het dagdeel en worden apart berekend, waarbij het uitgangspunt van Cue-Light  een facturering van 50% van de daadwerkelijk gereisde uren is. De reiskosten bedragen de door de belastingdienst vastgestelde onbelaste vergoeding, tenzij anders overeengekomen.

3. Na maximaal 5 gewerkte uren heeft Cue-Light recht op minimaal 1/5 uur pauze. Na maximaal 10 gewerkte uren heeft Cue-Light recht op minimaal 2 uur werkonderbreking.

4. Beslaan de werkzaamheden meer dan 10 werkuren, dan is opdrachtgever gehouden een warme maaltijd ter beschikking te stellen. Cue-Light kan in overleg zelf zorg dragen voor een warme maaltijd, waarvan de kosten voor rekening zijn van de opdrachtgever.


Artikel 8 – Offertes / totstandkoming overeenkomst1. Alle door Cue-Light gedane offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan tenzij in de offerte anders is vermeld.
          
2. Indien door Cue-Light een offerte is uitgebracht, komt een overeenkomst tussen Cue-Light en haar wederpartij eerst tot stand na ontvangst door Cue-Light van een door de wederpartij voor akkoord getekend exemplaar van die offerte.

3. Cue-Light behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van Redenen te weigeren, dan wel deze eerst te accepteren na verstrekking door de wederpartij van afdoende zekerheden voor de nakoming door de wederpartij van zijn verplichtingen.

4. Wijzigingen en/of aanvullingen op een overeenkomst, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen naar aanleiding van de overeenkomst gedaan door personeel van Cue-Light, zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk door Cue-Light zijn bevestigd.


Artikel 9 – HuurperiodeDe apparatuur wordt verhuurd voor een (vooraf) bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van de verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terug komt in het magazijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.


Artikel 10 – Verplichtingen huurder bij huurovereenkomsten1. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag. Overeenkomstig dient de huurder de instructies van Cue-Light of door Cue-Light ingehuurde derden te gebruiken.

2.  De huurder is verplicht Cue-Light en haar ondergeschikten ten alle tijden toegang te verlenen tot de plaats waar het gehuurde zich bevindt.

3. De huurder verbindt zich het gehuurde uitsluitend voor zichzelf te gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd op de daartoe geëigende plaats(en).

4. De huurder is niet gerechtigd het gehuurde aan derden (onder) te verhuren en/of in bruikleen te geven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.  De huurder is niet gerechtigd rechten voortvloeiende uit de  
huurovereenkomst aan derden over te dragen, noch enig recht ten behoeve van derden op het gehuurde te vestigen.

6.   De huurder is verplicht het gehuurde adequaat te doen verzekeren tegen de gebruikelijk risico’s zoals schade ten gevolge van diefstal, brand, inbeslagname, vernietiging en/of beschadiging. Alle kosten voor deze schade of verzekering zijn voor rekening van de huurder.

7.   De huurder is verplicht het gehuurde ingeval van transport adequaat te doen verzekeren tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het transport geschiedt voor rekening en risico van de huurder, ook indien het transport ingevolge de overeenkomst door Cue-Light aan derden is opgedragen.

8.  Tenzij schriftelijk is overeengekomen, kan de huurovereenkomst niet tussentijds worden beëindigd.


Artikel 11 – Einde overeenkomstCue-Light is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien:

1. Het faillissement van de opdrachtgever (=wederpartij) wordt aangevraagd, de  wederpartij surseance van betaling aanvraagt of aan schuldeisers een akkoord aanbiedt.

2. Beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de wederpartij wordt gelegd.

3. De wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.

4. De wederpartij (een deel van) haar bedrijf overdraagt of de zeggenschap in haar bedrijf verandert.

5. De wederpartij de bedrijfsvoering staakt.

6. De wederpartij enige verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de voorwaarden niet of niet op behoorlijke wijze nakomt.

7. Mocht zich één dezer situaties voordoen, dan is de wederpartij terstond verplicht Cue-Light hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Het staat Cue-Light dan vrij om óf de overeenkomst terstond te beëindigen óf alle gelden welke de opdrachtgever op grond van de overeenkomst en/of verrichte diensten door Cue-Light verschuldigd is, terstond op te eisen, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is.


Artikel 12 - Consequenties einde huurovereenkomst1. Uiterlijk op de laatste werkdag voor het einde van de huurovereenkomst dient de wederpartij de apparatuur aan het adres van Cue-Light te retourneren.

2. Indien de apparatuur niet binnen de voorgaande gestelde termijn wordt geretourneerd is de wederpartij voor elke dag dat deze termijn wordt overschreden de volledige dagprijs voor huur van de apparatuur verschuldigd, onverminderd het recht van Cue-Light op vergoeding van door Cue-Light geleden
en nog te lijden schade ten gevolge van de te late retournering.

3. Cue-Light zal onverwijld na ontvangst van de apparatuur inspecteren of de apparatuur naar haar inzicht in goede staat verkeert.


Artikel 13 – Gebreken1. De wederpartij is verplicht de apparatuur bij levering te inspecteren en eventuele gebreken en/of beschadigingen terstond, doch in ieder geval binnen 2 dagen na levering, onder nauwkeurige opgave van aard en gronden van de
klachten, te melden.

2. Bij gebreke van een tijdige melding ingevolge artikel 13.1 wordt Cue-Light
geacht de apparatuur in goede staat te hebben geleverd.

3. Indien Cue-Light de melding van de wederpartij gegrond acht, zal Cue-Light
uitsluitend de ondeugdelijke onderdelen van de apparatuur vervangen, zonder dat de wederpartij recht kan doen gelden op enige vergoeding van schade.


Artikel 14 – Borg1. Ingeval Cue-Light in het kader van een huurovereenkomst een borgsom ontvangt van de wederpartij staat het Cue-Light vrij haar verplichtingen tot terugbetaling
van de borgsom te verrekenen met al hetgeen Cue-Light op enig tijdstip van de wederpartij te vorderen heeft, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op zodanige verrekening.
  
2. Retourneren van de borg zal plaatsvinden nadat de wederpartij het gehuurde  heeft geretourneerd en Cue-Light niets meer van de wederpartij te vorderen heeft.


Artikel 15 – Overmacht1. Ingeval Cue-Light door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen of de aanverwante diensten geheel of gedeeltelijk te verrichtten, is Cue-Light gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Cue-light gehouden is aan de wederpartij enige schade te vergoeden.

2. Onder gevallen van overmacht zijn inbegrepen alle omstandigheden waardoor Cue-Light tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen.

3. Indien de overmachtsituatie langer dan 7 dagen voortduurt heeft de wederpartij het recht de overeenkomst door middel van schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van 2 dagen.

4. Het opschorten dan wel beëindigen van de overeenkomst ontslaat de wederpartij niet van haar verplichtingen de reeds geleverde prestaties te betalen.

5. Indien door overmacht Cue-Light niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan Cue-Light nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade.
De opdrachtgever is verplicht zich daartoe maximaal te verzekeren.

6. Mocht onverhoopt de wederpartij de overmacht in twijfel trekken c.q. niet accepteren, waardoor de aansprakelijkheid ter discussie wordt gesteld, kan de hoogte van de claim nooit hoger zijn dan het factuurbedrag.


Artikel 16 - AansprakelijkheidIndien en voor zover Cue-Light voor enige schade aansprakelijk is, zal deze schade nooit meer bedragen dan de factuurwaarde van de opdracht. Voorts is de aansprakelijkheid van Cue-Light beperkt tot een bedrag dat door een aansprakelijkheidsverzekeraar in een gegeven geval is, danwel zal worden uitgekeerd.
Dit geldt ook bij eventueel ontstaan letsel aan personen.


Artikel 17 – EigendomsvoorbehoudIn geval van verkoop van apparaten door Cue-Light blijft alle apparatuur tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij aan Cue-Light verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst en/of deze voorwaarde, waaronder vorderingen van Cue-Light uit hoofde van het niet nakomen door de wederpartij van overeenkomst, eigendommen van Cue-Light.


Artikel 18 - Toepassselijk recht en geschillenOp deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst en op deze algemene voorwaarden, dienen met uitsluiting van ieder ander gerecht te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Cue-Light.Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
©2019 Webdesign Marco TibbenRedactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.